Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

 

Nyílt köznevelési pályázat a szórványban folyó oktatás támogatására a 2018/2019-es tanévben / 22621-1/2018/FOKT 22621-1/2018/FOKT Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével nyílt köznevelési pályázatot hirdet a szórványban folyó oktatás támogatására a 2018/2019-es tanévben.

1. A pályázat célja:
Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban köznevelési (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Romániai, ukrajnai, szerbiai, szlovákiai és horvátországi jogi személyiséggel rendelkező határon túli magyar nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb).

3. Általános tudnivalók:
– A támogatás forrása: a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4. „Határon túli köznevelési feladatok támogatása” megnevezésű részfeladata (Áht azonosító: 348 662).
– A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 21,0 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 200 ezer forint, felső határa 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*
– A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) megküldi a Magyar Államkincstár részére.
– A támogatásból elszámolható költségek köre: a megjelölt területi hatályú országokban, szórványterületen rendszeres (iskola- vagy kvázi iskolarendszerű) munkaköri, illetve tanulói munkaformában dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának költségei, diákok és pedagógusok utazási kiadásai, szórvány oktatási feladatokhoz kapcsolódó kollégiumi ellátási költségek, valamint egyéb a pályázat megvalósítása során a pályázat céljával szorosan összefüggő kiadások.
– A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Dr. Cseszregi Tamás oktatási igazgató, tagok: Jakabné dr. Szalai Krisztina főosztályvezető, Mézner Rita pénzügyi referens, Junger Endre felsőoktatási referens, Dr. Mészáros Tamás szakmai igazgató) javaslata alapján 2018. augusztus 31-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
– A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
– Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
– A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
– A 2019. évre átnyúló programot csak 2018. évi kezdési időponttal lehet megpályázni.
– A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
– A nyertes pályázókkal az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2018. október 31-ig köt támogatási szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a megítélt támogatások egy összegben történő, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként történő átutalásáról a 98/2012 (V.15.) Korm. rendelet alapján.
– A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően legkésőbb 2018. december 31-ig kerül sor.
– A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2018. szeptember 1. véghatárideje 2019. június 15.
– A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani legkésőbb 2019. július 31-ig.
– A pályázati adatlap elküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

4. A pályázatok benyújtása, határidő:
Pályázni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A pályázatot elektronikus formában – az előírt mellékletek csatolásával – az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján, a https://martonaron.elte.hu/palyazatok/jogiszemelyeknek-szervezeteknek menüpont alatt lehet kitölteni.
A kitöltött adatlaphoz kötelező csatolni a mellékleteket.
A pályázat elektronikus beérkezésének határideje: 2018. június 15.
A pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni:
– a Kedvezményezett létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása;
– a Kedvezményezett létezését igazoló (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból,), a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles okirat és annak magyar nyelvű fordítása;
– a Kedvezményezett képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata (közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya) és annak magyar nyelvű fordítása;
– a számlavezető bank által kiállított banki igazolás a támogatást fogadó bankszámláról, mely tartalmazza az IBAN kóddal ellátott számlaszámot, a SWIFT kód, valamint a bank nevét és címét;
– amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező más szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata;
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során az EMMI, mint Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. Korm. rendelet 3. § 1/b bekezdés figyelembe vételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §- szerinti biztosíték kikötésétől eltekint.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
– a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
– a program várható szakmai hasznosulásának bemutatása,
– a költségvetés megalapozottsága, az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.
Nem jogosultak a támogatásra:
– azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem tartották be az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött szerződésben foglaltakat.
Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha
– a pályázatát nem a felhívásban megjelölt módon, elektronikus adatlapon nyújtotta be a jelölt.
A pályázat befogadásáról annak benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsátunk ki vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk a pályázatot.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus értesítést követő 5. naptári napig van lehetőség egy alkalommal. A hiánypótoltatott dokumentumokat a 4. pontban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.
A pályázat elbírálásáról az online adatlapon megadott e-mail címre 2018. szeptember 15-ig küldünk értesítést.
A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma, http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, https://martonaron.elte.hu/palyazatok honlapján tesszük közzé.
A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 102/D.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személytől kérhet felvilágosítást:
Solymos Tamás köznevelési referens – Eötvös Loránd Tudományegyetem Pályázati Iroda
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Tel: + 36 30 321 6861
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak.

Forrás: pafi.hu
Add a comment
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2018-ban immár hetedik alkalommal rendezi meg a Kisebbségvédelem Európában nyári egyetemet. A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog-és érdeksérelmeinek védelmével foglalkozni.

A nyári egyetem tematikájában a kisebbségvédelem nemzetközi és uniós jogi vetületeire, a nyelvhasználat és az oktatási jogok kiterjesztésének kérdéskörére, illetve a kisebbségek politikai képviseletének témakörére fókuszál. Előadónak olyan jogászokat, politológusokat,szociológusokat éspolitikusokat kérünk fel, akik a terület elismert szakértői, széleskörű tapasztalattal, tudományos háttérrel rendelkeznek. A képzés elméleti és gyakorlati jellegű oktatási modulokat is tartalmaz, külön figyelmet fordítva a jogkiterjesztésre és a jogtudatosságra. A képzés nyelve magyar.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet a nyári egyetem által egy olyan szakmai műhelyt kíván biztosítani a hallgatóknak, ahol lehetőségük nyílik az egymással, valamint az oktatókkal történő párbeszédre, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi, valamint európai szintű kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket. Az előadásokon kívül egyéb csoportos foglalkozásokra és kerekasztalbeszélgetésekre kerül sor, valamint változatos szabadidős, kulturális tevékenységek színesítik a programot.

Többek között várható előadóink:

  • Prof. Dr. Varga Zs. András, alkotmánybíró, a Velencei Bizottság tagja,prodékán, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE-JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék)
  • Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár
  • Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE-JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék)
  • Dr. Kardos Gábor, Európa Tanács, Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, Szakértői Bizottság tagja, egyetemi tanár, tudományok kandidátusa (ELTE-ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék)
  • Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő

A nyári egyetem 2018. július 8. és 13. között kerül megrendezésreMartonvásáron és Budapesten. A hallgatók számára a KisebbségiJogvédőAlapítvány és a Nemzetpolitikai Kutatóintézetösztöndíjat biztosít,amely magábanfoglalja a képzést, a szállást, a napi háromszori étkezést, a rendezvénykeretében megszervezésre kerülő utazások költségét, valamint a belépődíjakat. Az ösztöndíj nem tartalmazza az oda- és hazautazás költségét.

Néhány szó a helyszínről

Martonvásár Budapesttől 32 km-re fekvő kisváros, 20-25 perc alatt érhető el a fővárosból. Már a középkorban Fejér megye legnagyobb városa volt Székesfehérvár után. A 18. században a Brunszvik család nagyszabású építkezésbe kezdett, melynek eredménye az impozáns, eredetileg barokk stílusban épült kastély. Itt vendégeskedett a híres zeneszerző, Ludwig van Beethoven, akit szoros kapcsolat fűzött a családhoz. A család neves szülöttje Brunszvik Teréz, aki a Habsburg Monarchiában elsőként alapított kisdedóvót.

A város nevezetességei közé tartozik a Beethoven Emlékmúzeum, mely bemutatja a zeneszerző és a család kapcsolatát. Továbbá itt található az országban egyedülálló Óvodamúzeum, mely a 18. századtól mutatja be az óvodák fejlődését. Figyelemre méltó a kastély körüli angolpark,melyet az árnyas fákon kívül egy kis tó és a benne található sziget színesít. A város főterét több szobor és emlékmű szegélyezi.

A szakmai és kulturális programokon túl, szállásunk virágokkal díszített udvarán lehetőség nyílik egy tűzrakóhelynél közös sütögetésre. A szállásról további információ érhető el a következőcímen:

http://www.macska-panzio.hu/

A közelben található bolt, gyógyszertár, pékség, kávézó.

A szerdai napon az előadások előtt ellátogatunk az Országház épületébe.

A jelentkezés feltételei

Elsősorban joghallgatók, fiatal jogászok jelentkezését várjuk, de indokolt esetben más tudományterületek hallgatóinak, képviselőinek is lehetővé tesszük a részvételt.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapjáról (www.kji.hu) letölthető regisztrációs ív

2. Magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz

3. Motivációs levél

A pályázathoz szükséges dokumentumokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük elküldeni.

A nyári egyetemen összesen 20 főt tudunk fogadni a jelentkezés sorrendjében.

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

A szervezőkről, valamint a nyári egyetemről részletesebb információk az alábbi linkeken érhetők el:

www.kji.hu

www.npki.hu

További információért forduljon bizalommal a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársához, dr. Antal Eszterhez, vagy a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársához, Rákóczi Krisztiánhoz.

dr. Antal Eszter:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Rákóczi Krisztián: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Add a comment
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:

A 1227/2016. (V. 2.) számú Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása.

2. A pályázók köre:

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy), aki:

– Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási, illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző, állami vagy önkormányzati oktatási intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógiai munkát végző dolgozója volt a 2015/2016-os tanév második félévében, illetve a 2016/2017-es tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt;

– Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű, III., illetve annál alacsonyabb fokozatú általános közoktatási intézmény munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző, illetve gyermekgondozási segélyen lévő dolgozója volt a 2015/2016-os tanév második félévében, illetve a 2016/2017-es tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt.

3. Igényelhető támogatás

3.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 240.000.000 Ft.

3.2. Igényelhető támogatás célcsoportonként:

3.2.1. a) megyei, járási, városi módszerészek, tanügyi vezetők, óraszámtól függetlenül, akik speciálisan a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar-igazolvánnyal,

b) iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek magyar vagy részben magyar tannyelvű iskolában, óraszámtól függetlenül,

c) legalább fél állásban (9 óra) dolgozó, pedagógiai végzettséggel rendelkező tanárok és tanítók, teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, szakkörvezetők, pszichológusok, logopédusok (a magyar tannyelvű osztályokban/csoportokban), (több munkahely esetén az órák összege)

– összesen 180. 000 Ft (egy félévre vonatkozóan 90.000 Ft-nak megfelelő UAH).

3.2.2. Oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása, akik:

a) kevesebb, mint félállásban (9 óra) dolgozó pedagógiai végzettséggel rendelkező tanárok, tanítók, nem teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, szakkörvezetők, pszichológusok, logopédusok valamint éjszakai nevelők (a magyar tannyelvű iskolai osztályokban) (több munkahely esetén az órák összege),

b) óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegennyelv-tanár, szervező, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik, óraszámtól függetlenül,

c) a nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet oktató pedagógusok

– összesen 108.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 54.000 Ft-nak megfelelő UAH).

3.2.3. Az akkreditált oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban lévő, magyarigazolvánnyal rendelkező, az iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához kapcsolódó, kisegítő munkát végző személyek és a vonatkozó tanévrész több mint felének megfelelő időtartamban gyermekgondozási segélyen lévő pedagógusok,

– összesen 36.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 18.000 Ft-nak megfelelő UAH).

3.3. A Támogató a támogatási összeget két részletben átutalással teljesíti a pályázó pályázati adatlapon megjelölt bankszámlájára. Készpénz vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.4. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.5. A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

3.6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.7. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

4. Pályázatok benyújtásának módja:

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2016. június 8. – 2016. október 15.1 közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alábbiak figyelembevételével:

– 2016. június 8-tól 2016. július 8-ig a 2015/2016-os tanév második félévében a 3. pontban megjelölt személyek nyújthatnak be pályázatot.

Azon pályázók, akik 2016. június 1. és 2016. június 30. között érvényes pályázatot nyújtottak be, a támogatási összeg második részletét a 2016. szeptember 15. és 2016. október 15-i pályázati szakaszban az oktatási-nevelési intézmény munkáltatói igazolásának benyújtását követően kapják meg a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványtól.

– 2016. szeptember 15-től 2016. október 15-ig azok a 3. pontban felsorolt személyek nyújthatnak be pályázatot az 5. pontban felsorolt feltételekkel, akik a 2016/2017-es tanévben létesítetek munkaviszonyt (vagy nem nyújtottak be ezen pályázati felhívásra 2016. június 1. és 2016. június 30. között pályázatot, de ebben a pályázati szakaszban már kizárólag a második félévi támogatásra pályázhatnak).

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

5. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

5.1. Pályázati adatlap

pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve a megbízottaknál szerezhetik be. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzéteszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban, valamint az Alapítvány megbízottainál.

5.2. A pályázat mellékletei

A 3.2.1. és a 3.2.2. pontokban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek esetén:

– a pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– a pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– a pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– a pályázó intézmény munkáltatói/KMPSZ-igazolásának eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról az adott tanévi félévben, amely tartalmazza a magyar oktatási nyelvű csoportokra, osztályokra vonatkozó heti óraszámot, vagy nem magyar nyelvű tanintézmények esetén a magyar nyelven vezetett órák heti számát).

A 3.2.1. a) pontban megjelölt támogatásra vonatkozóan a pályázó magyarigazolványánakfénymásolata.

A 3.2.3. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek esetén:

– a pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– a pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– a pályázó magyarigazolványának fénymásolata;

– a pályázó intézményi munkáltatói igazolásának eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a dolgozó munkaviszonyáról az adott tanévi félévben).

6. Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül.Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet dönt a támogatások odaítéléséről. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

8. Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

9. Szerződésszegés következményei:

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

10. Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez:

• a pályázó neve,

lakcíme,

• a pályázott összeg,

• a pályázatról szóló döntés,

• a támogatási összeg,

• a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,

• a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

11. A pályázati csomag elemei

a) pályázati felhívás,

b) pályázati adatlap.

A pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:www.kmkszalap.org

1 Az időintervallum a Bizottság döntésének függvényében változhat

 

Forrás:http://www.karpataljalap.net/?q=node%2F30351

Add a comment
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ez évben is meghirdetésre került az Európai Ifjúsági Károly-díj, amelyre 16-30 év közötti fiatalok pályázhatnak európai témájú/dimenziójú projektjeikkel. A három legjobb projekt 5000, 3000 és 2000 euró díjazásban részesül és európai szintű hírnévre teher szert. A pályázat beadási határideje: 2016. január 25.

A Díjról és  pályázati kiírásról a  következő linkeken lehet tájékozódni: http://www.europarl.hu/hu/ifjusag/karoly_dij.html   -  a Díj weboldala és a jelentkezési lap:  http://www.charlemagneyouthprize.eu/hu/introduction.html

Forrás: bocskor.fidesz-eu.hu
Add a comment

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Biztos sok klassz ajándékot kaptál már életedben, de valószínűleg volt egy „legesleg…”. Aminek a legjobban örültél. Amire a legjobban emlékszel. Lehet, hogy nem is egy játék vagy egy tárgy, hanem valami egészen más?

Oszd meg velünk és a CikCakk olvasóival ezt az élményt! Fesd le temperával egy maximum A/3-as lapra, vagy írj egy verset, mesét, történetet maximum 3 000 karakter terjedelemben a számodra legeslegszebb karácsonyi ajándékról! Légy a „szerkesztőtársunk”, hiszen a legjobb alkotások megjelennek a magazin hasábjain! A tíz legjobbnak ítélt pályamű alaktóit 10 000 forintos Harmat könyvutalvánnyal jutalmazzuk. A festményeket Kállai-Nagy Krisztina grafikusművész, az irodalmi alkotásokat pedig a Pompor Zoltán gyermekirodalmi szakértő által vezetett zsűri fogja elbírálni.

Pályaművedet, ha lehet, elektronikus formában küldd el a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  (vagy postai úton a Harmat Kiadó, CikCakk magazin, 1113 Budapest, Karolina u. 62. címre) 2016. január 15-ig!

Forrás: cikcakk.hu
Add a comment